Sekvestranty vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů a tím zabraňují nežádoucím reakcím jako pokles nutriční hodnoty, žluknutí, vznik sraženin či změna barvy.

Volné ionty kovů, které se mohou v potravinách vyskytovat ve stopových množstvích, mohou totiž působit různé nežádoucí reakce vedoucí k tvorbě nerozpustných nebo barevných sloučenin, degradaci složek potravin, vzniku sraženin a zákalů, ke změnám barvy, žluknutí a ztrátě výživové hodnoty. Sekvestranty jsou látky, které jsou schopny vázat přítomné ionty kovů, a tím zabraňovat těmto nežádoucím reakcím. Mezi sekvestranty patří například vápenato-disodná sůl EDTA (E 385), kyselina citronová (E 330, přidávaná např. do sádla a margarínů) a kyselina vinná (E 334).

Kód Látka CEFF povolené
E 262 Octany sodné (i) Octan sodný (ii) Hydrogenoctan sodný (Diacetát sodný) Ano Ano
E 330 Kyselina citrónová Ano Ano
E 331 Citronany sodné (Citráty sodné, Citronan monosodný, Citronan disodný, Citronan trisodný, dihydrogencitrát sodný, hydrogencitrát sodný) Ano Ano
E 332 Citronany draselné (Citráty draselné, Citronan monodraselný, Citronan tridraselný, dihydrogencitrát draselný) Ano Ano
E 333 Citronany vápenaté (Citráty vápenaté, Dicitronan monovápenatý, Dicitronan divápenatý, Dicitronan trivápenatý, dihydrogencitrát vápenatý) Ano Ano
E 334 Kyselina vinná (L-(+)) Ano Ano
E 335 Vinany sodné (Vinan monosodný, Hydrogenvinan sodný, Vinan disodný, dihydrogenvinan sodný) Ano Ano
E 336 Vinan draselný (Vinan monodraselný, dihydrogenvinan draselný, Tartarát monodraselný), Vinan didraselný) Ano Ano
E 337 Vinan sodno-draselný (Seignettova sůl, Rochelleská sůl) Ano Ano
E 339 Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany či MonofosforeËnany) - Dihydrogenfosforečnan sodný (Primární fosforečnan sodný), Hydrogenfosforečnan disodný (Sekundární fosforečnan sodný), Fosforečnan trisodný (Terciální fosforečnan sodný) Ano Ano
E 340 Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany či Monofosforečnany) - Dihydrogenfosforečnan draselný (Primární fosforečnan draselný), Hydrogenfosforečnan didraselný (Sekundární fosforečnan draselný), Fosforečnan tridraselný (TerciálnÌ fosforečnan draselný) Ano Ano
E 385 Dvojsodnovápenatá sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové /EDTA/ (Vápenato-disodná sůl EDTA, Edetát vápenato-disodný, ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný) Ano Ano
E 420 Sorbitol (Sorbit, Sorbol) Ne Ne
E 450 Difosforečnany (Pyrofosforečnany (Difosforečnan disodný, trisodný, tetrasodný, didraselný, tetradraselný, divápenatý, Dihydrogendifosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 451 Trifosforečnany (Trifosfore nan pentasodný -Trifosforečnan sodný, Trifosfore nan pentadraselný -Trifosforečnan draselný) Ano Ano
E 452 Polyfosforečnany (Metafosforečnany - Polyfosforečnan sodný -Grahamova či Maddrellova sůl, Polyfosforečnan draselný -Kurrolova sůl, Polyfosforečnan sodnovápenatý, Polyfosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 472 Estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s (a) kyselinou octovou, (b) mléčnou, (c) citrónovou, (d) vinnou, (e) mono- a diacetylvinnou ;(f) Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou a vinnou Ano Ano
E 516 Síran vápenatý Ano Ano
E 576 Glukonan sodný (Glukonát sodný) Ano Ano
E 577 Glukonan draselný (Glukonát draselný) Ano Ano
E 968 Erytritol Ano Ano