ADI (Acceptable Daily Intake neboli Přijatelná denní dávka): Tento pojem byl vytvořen komisí JECFA a je definován jako množství látky, které -  soudě podle jejich dostupných údajů v době hodnocení - může být denně  přijímáno po celou dobu života, aniž by došlo k pozorovatelným zdravotním rizikům. ADI může být uděleno dočasně, pokud nejsou toxikologické údaje o dané látce úplné. V takovém případě je většinou vyhlášena lhůta, během které musí proběhnout další testy. Pokud testy neproběhnou, může být dočasná ADI odňata na nejbližším setkání komise JECFA. Látkám s velmi nízkou toxicitou (často se jedná o přirozené složky potravy), které jsou navíc konzumovány v množství nepředstavujícím podle odborníků komise žádné riziko pro lidské zdraví, pak může být přiděleno ADI „bez omezení” nebo nověji „neurčeno”.